مشـاوره، طـراحـی، اجــرا سیستم‌های نوین آب بندی و مقاوم سازی سازه‌ها
تخصص ما؛ بهسازی،

مقاوم سازی

،

آب بندی

و حفاظت از سازه‌های شماست

آب بندی نیروگاه سد آزاد

نام پروژه کارفرما مشاور پیمانکار
آب بندی نیروگاه سد آزاد توسعه منابع آب و نیروی ایران مهندسین مشاور مهاب قدس شگت بین المللی استراتوس

معرفی پروژه

آب بندی دیوارهای پیرامونی ، حوضچه آرامش و نشت گیری ددر تراز منفی

شرح فعالیت انجام شده

آببندی دیوارهای پیرامونی از داخل نیروگاه، دور دریچه ها حوضچه آرامش و نشت گیری داخل نیروگاه در طبقات منفی

زمان اجرا

شروع : اردیبهشت  1391 اتمام: شهریور  1391