مشـاوره، طـراحـی، اجــرا سیستم‌های نوین آب بندی و مقاوم سازی سازه‌ها
تخصص ما؛ بهسازی،

مقاوم سازی

،

آب بندی

و حفاظت از سازه‌های شماست

ترمیم ساختمان بتنی مسکن مهر سنندج

نام پروژه کارفرما مشاور پیمانکار
مسکن مهر ویلا شهر سنندج راه و شهرسازی کردستان سپیتا طرح هیوالرد

معرفی پروژه

مسکن مهر ویلاشهر سنندج

 

شرح فعالیت انجام شده

ترمیم ستون و یوار برشی بتنی با استفاده از بتونه اپوکسی و ترمیم کننده ویژه

زمان اجرا

شروع : تیرماه   1391              اتمام: تیرماه  1391